Ochrona danych osobowych

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

PAULA KLUGIEWICZ

e-mail: p.klugiewicz@jumi2012.pl

numer telefonu: 694 024 334

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim. Możecie Państwo się  z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres siedziby: 
  87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Świstucha 5
 2. e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com
 3. telefonicznie (54) 282 22 27

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony, z którym możecie Państwo się z nim kontaktować wysyłając e-mail na adres p.klugiewicz@jumi2012.pl

 1. Na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1  lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016),
 2. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).        

Monitoring wizyjny prowadzony jest celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 1. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.: podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, podmiotom kontrolującym administratora.

Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie  danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

 1. Państwa dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 18 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Osoba, która  zarejestrowana została w systemie monitoringu,  ma prawo do:
 1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
 1. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. Podstawa do pozyskania Państwa danych wynika z przepisów prawa
 2. Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa, w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

                                                      Administrator

                                                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                                    mgr Magdalena Kiciak-Kucharska