Aktualności

INFORMACJA

W dniu 31.05.2024 r.  BIURO Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim będzie NIECZYNNE !!! .


Informacja z wyboru Wykonawcy w części nr 1 i unieważnienia części nr 2 w postępowaniu: ,,Dostawa paliw''

W dniu 10.11.2023 r.  BIURO Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim będzie nieczynne !!!

PEC.1.2023                                                                                                                                                               Aleksandrów Kujawski, 21.09.2023r.

Informacja z wyboru Wykonawcy w części nr 1 i unieważnienia części nr 2

w postępowaniu:

„Dostawa paliw”

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie Zamawiającego.

2. Komisja w dniu 15 września 2023r. dokonała otwarcia ofert o godz.11.15 w Sekretariacie PEC.

3. Do godz. 11:00 w dniu  11 sierpnia 2023r. złożono 9 ofert.

4. Osobom przybyłym na otwarcie ofert, okazano oferty celem potwierdzenia zachowania ich w stanie nienaruszonym.

5. Komisja  wydziałowa w dniu 21 września 2023r.. dokonała  wyboru wykonawcy który spełnił wymagania Zamawiającego, a oferta uzyskała najwyższą wartość punktów w kryterium cena:

Część nr 1 Dostawa miału

Węglopasz Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

za kwotę: 1 500 969,00 zł, punktacja 100 pkt

Zestawienie złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert w kolejności złożenia

l.p.

Nazwa i adres firmy

Cena(zł)

(brutto)

Ocena w kryterium Cena

uwagi

1

Imex- Piechota Sp.K.

ul. Portowa 7, 45-116 Opole

Część nr 1 Dostawa miału

2 446 224,00 zł

 61,35 pkt

2

Węglopasz Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

Część nr 1 Dostawa miału

1 500 969,00 zł

   100,00 pkt

3

Assets Petro Energia Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Żurawia 47/49 lok 210

00-680 Warszawa

Część nr 1 Dostawa miału

2 047 950,00 zł

73,29 pkt

4

PPUH Factum Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 5/3,

85-082 Bydgoszcz

Część nr 1 Dostawa miału

1 737 252,00 zł

86,40 pkt

5

PUH Torec Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 6

87-100 Toruń

Część nr 1 Dostawa miału

1 889 649,00 zł

79,43 pkt

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt XVIII.3 SWZ unieważnia część nr 2 z powodu braku ofert lub gdy wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Prezes PEC

Jacek Marcińczyk

/podpis oryginalny w aktach sprawy/


Informacja z otwarcia ofert w dniu 15 września 2023r. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: ,, Dostawa paliw''

                                                                          Aleksandrów Kujawski, 20.09.2023r.

        PEC.1.2023                                                                                                                         

Informacja

z otwarcia ofert w dniu 15 września 2023 r.

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania:  

Dostawa paliw

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie Zamawiającego.

2. Komisja w dniu 15 września 2023r. dokonała otwarcia ofert o godz.11.15 w Sekretariacie PEC.

3. Do godz. 11:00 w dniu  11 sierpnia 2023r. złożono 9 ofert.

4. Osobom przybyłym na otwarcie ofert, okazano oferty celem potwierdzenia zachowania ich w stanie nienaruszonym.

5. Zestawienie złożonych ofert w kolejności otwarcia:

Lp

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł

1

Artano Sp. z o.o.

ul. Bielawki 3,87-500 Rypin

Część nr 1 Dostawa miału

1 412 532,00 zł (oferta tylko na miał)

2

Imex- Piechota Sp.K.

ul. Portowa 7, 45-116 Opole

Część nr 1 Dostawa miału

2 446 224,00 zł

3

Zakład Usługowo-Handlowy Naftohurt Sp. z o.o.

ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno

Część nr 2 Dostawa oleju opałowego i gazu

496 920,00 zł (oferta tylko na olej opałowy)

4

Bałtykgaz Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 5, 84-230 Rumia

Część nr 2 Dostawa oleju opałowego i gazu

235 176,00 zł (oferta tylko na gaz)

5

Węglopasz Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

Część nr 1 Dostawa miału

1 500 969,00 zł

6

Assets Petro Energia Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Żurawia 47/49 lok 210

00-680 Warszawa

Część nr 1 Dostawa miału

2 047 950,00 zł

7

PPUH Factum Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 5/3,

85-082 Bydgoszcz

Część nr 1 Dostawa miału

1 737 252,00 zł

8

PUH Torec Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 6

87-100 Toruń

Część nr 1 Dostawa miału

1 889 649,00 zł

9

MPK GAZ M.M.KIEWICZ Sp. J.

ul. Warszawska 25, 05-180 Pomiechówek

Część nr 2 Dostawa oleju opałowego i gazu

231 240,00 zł (oferta tylko na gaz)

                                                                                                           

Prezes PEC

Jacek Marcińczyk

/podpis oryginalny w aktach sprawy/

                                                                                                         


Ogłoszenie: nabór na stanowisko referent ds. kadr i płac

Aleksandrów Kujawski 13.09.2023r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Referenta d/s kadr i płac w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z.o.o.

w Aleksandrowie Kujawskim

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Referenta ds. kadr i płac w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim wybrano Panią Wioletę Czaplewską zamieszkałą w Aleksandrowie Kujawskim.

Uzasadnienie

Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do pracy na stanowisku Referenta ds. kadr i płac w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka  z o.o.

w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza konkurs na stanowisko Referenta  ds. kadr i płac

1. Organizator naboru:

Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej Spółka  z o.o.  

87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Świstucha 5

2. Określenie stanowiska:

Referent ds. kadr i płac

3. Opis czynności wykonywanych na stanowisku - zakres ważniejszych zadań:

1) Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych:

a) przygotowywanie umów o pracę, informacji dodatkowej, świadectw pracy,

sporządzanie porozumień zmieniających warunki umowy o pracę, informacji o

awansach itp., oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, Regulaminu pracy 

i Regulaminu wynagradzania pracowników Spółki;

b) bieżące i prawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników - zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa;

c) obsługa programu PŁATNIK, m.in. przygotowywanie dokumentacji

zgłoszeniowej, rozliczeniowej, korekt dokumentów dla ZUS oraz prowadzenie

dokumentacji do wypłaty zasiłków;

d) prawidłowe sporządzanie list płac;

e) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy oraz absencji pracowników.

2) Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi jednostki

oraz sprawozdawczością - w szczególności:

a) dokonywanie rozliczeń finansowych i księgowań dotyczących ZUS, PPK, PFRON,

US itp., prowadzenie egzekucji należności z wynagrodzeń na podstawie tytułów

wykonawczych;

b) terminowe regulowanie składek ZUS, PPK, pdof, wynagrodzeń itp.,

c) opracowywanie informacji i zestawień ,terminowe sporządzanie

sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej zgodnie z potrzebami i

zakresem merytorycznego działania.

d) inne zadania zlecone przez pracodawcę

 4. Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie średnie, mile widziane wyższe (zarządzenie kadrami, rachunkowość, ekonomia);

5. Od kandydata oczekujemy:

a) dobrej znajomości przepisów kadrowo - płacowych, w tym Kodeksu pracy,

przepisów podatkowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zasiłków, PPK, PFRON:

b) umiejętność obsługi programów MS Excel,

6. Odpowiedzialność pracownika:

a) odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna ( za powierzone mienie) określona w przepisach kodeksu pracy.

7. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) CV,

c) kserokopie świadectw pracy

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

zawodowe;

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

studiów podyplomowych itp. dotyczących stanowiska pracy na które prowadzona

jest rekrutacja;

f) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika (wg wzoru określonego

w załączniku nr 1),

g) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wg wzoru określonego

w załączniku nr 2);

8. Warunki zatrudnienia:

a) miejsce wykonywania pracy – siedziba Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , 87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Świstucha 5;

b) umowa o pracę;

c) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

d) czas pracy - pełen etat;

e) wynagrodzenie – zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Spółki;

f) praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera, sprzętu biurowego, praca przy monitorze powyżej 4 godzin na dobę.

9. Termin i miejsce składania ofert.

Wymagane dokumenty (zawierające również numer telefonu do kontaktu, adres do

korespondencji i adres e-mail kandydata) należy składać w terminie do dnia 12.09.2023r.

 do godz. 10.00:

a) osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Spółka  z o.o.  w Aleksandrowie Kujawskim ul. Świstucha 5;

b) pocztą tradycyjną na adres: Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej Spółka  z o.o. , 87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Świstucha 5.

Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: "Dokumenty

aplikacyjne na stanowisko Referenta ds. kadr i płac". W przypadku przesłania

dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Spółki. Dokumenty, które

wpłyną do Spółki po terminie wskazanym jak wyżej nie będą przyjęte do postępowania

rekrutacyjnego i bez otwierania koperty zostaną odesłane na adres korespondencyjny

kandydata/kandydatki.

10. Informacje dodatkowe:

a) Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami

spełniającymi wymagania formalne,

b) o miejscu/formie i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną

powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie,

c) po zakończeniu procedury naboru, komisyjnie niszczone są wszystkie dokumenty

przesłane przez kandydatów za wyjątkiem dokumentów kandydata wyłonionego

w naborze,

d)Spółka  zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie oraz

skrócenia/wydłużenia terminu na składanie ofert bez podania przyczyny,

e) Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją,

Załączniki:

1. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika

2. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

Załączniki tutaj

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                             mgr inż. Jacek Marcińczyk


INFORMACJA

W dniu 22.12.2023 r.  BIURO Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim będzie czynne do godz. 13:30 !!! Kontakt telefoniczny 798 161 896.


INFORMACJA

W dniu 09.06.2023 r.  BIURO Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim będzie nieczynne !!!


OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”

Aleksandrów Kujawski, 7 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

„Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”

postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego

I. Nazwa i adres Zamawiającego

W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Świstucha 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel: (54) 282-22-27

e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com

Adres BIP: http://www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net/

NIP: 891-14-65-883

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 1.411.000 zł

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Romuald Jastrzębski

Tel. 54 282 22 27

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”.

II. Podstawa prawna

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego.

III. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przeprowadzenie dekarbonizacji oraz poprawa efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”.
 2.  Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania o zawarcie umowy w związku z realizacją zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie dekarbonizacji oraz poprawa efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”. Przedmiotem konsultacji jest stworzenie opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych zapisów umowy oraz uszczegółowienie warunków udziału w postępowaniu.
 3. Celem wstępnych konsultacji rynkowych będzie skorzystanie z wiedzy oraz doświadczenia firm wdrażających rozwiązania z zakresu dekarbonizacji i poprawy efektywności energetycznej w komunalnych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w celu uszczegółowienia zapisów w przygotowywanym przedmiocie zamówienia, a także pozyskanie informacji dotyczących:
  1. opisu przedmiotu zamówienia;
  2. modeli finansowania inwestycji;
  3. zapisów projektu umowy;
  4. warunków udziału w postępowaniu;
  5. kryteriów oceny ofert;
  6. terminu niezbędnego na realizację zamówienia;
  7. zakresu dokumentacji projektowej;
  8. doświadczenia i zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
  9. dokumentacji niezbędnej do opisu przedmiotu zamówienia;
  10. określenia form finansowania.

Opis przedmiotu konsultacji został przedstawiony w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 1. Wynikiem wstępnych konsultacji rynkowych ma być m. in.: badanie możliwego modelu wdrożenia dekarbonizacji i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Przedmiotowe badanie rynku ma udzielić wyczerpującej informacji dotyczącej:
  1. Możliwości techniczne i technologiczne do realizacji przedmiotu zamówienia, propozycje dotyczące aktualnych ustaleń Zamawiającego;
  2. Szacowanego budżetu realizacji inwestycji;
  3. Warunków jakie powinien spełnić Wykonawca;
  4. Możliwych sposobów finansowania przedmiotu zamówienia;
  5. Ustalenia możliwych istotnych warunków biznesowych i istotnych postanowień umownych.

IV. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 1. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone będą zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych " pn.: „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie:
  1. zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
  2. dokumentu/tów poświadczającego/cych należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu;
  3. pełnomocnictwa do podpisania/złożenia zgłoszenia – jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
 3. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych". Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
 4. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone będą osobiście w siedzibie Zamawiającego, odrębnie z każdym podmiotem zaproszonym. Zamawiający w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza możliwość przeprowadzenia konsultacji za pomocą innych form komunikacji bezpośredniej (np. telekonferencja, komunikatory internetowe). O proponowanym terminie spotkania każdy podmiot zakwalifikowany poinformowany będzie w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku, z wyprzedzeniem minimum czterech dni roboczych.
 5. Za udział we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty do niego zakwalifikowane nie otrzymują wynagrodzenia.
 6. Przystąpienie zakwalifikowanego podmiotu do wstępnych konsultacji rynkowych jest równoznaczne z udzieleniem przez niego bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji zamówienia. Jest zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika wstępnych konsultacji rynkowych, że wykorzystanie utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 7. Podmioty biorące udział we wstępnych konsultacjach rynkowych, z chwilą przekazania materiałów stanowiących utwór, przenoszą na Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim autorskie prawa majątkowe do ww. materiałów, w tym w zakresie umożliwiającym Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim wykorzystywanie rozwiązań stanowiących przedmiot praw autorskich w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opracowania SWZ oraz projektu umowy, na niżej wskazanych polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworów, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
 9. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest do: 1 miesiąca od daty zamieszczenia niniejszej Informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

V. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

 1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych" pn.: „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi niniejszym Ogłoszeniem.
 2. Zgłoszenia można składać: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pec.aleksandrow@gmail.com
 3. Zgłoszenie należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie pisemnej w formie skanu.
 4. Termin składania zgłoszeń: 15.04.2022 r. do godz. 16:00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego (zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych), termin składania zgłoszeń nie może być krótszy niż 7 dni od publikacji Ogłoszenia.
 5. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych na każdym ich etapie bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do wstępnych konsultacji rynkowych podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w konsultacjach po wyznaczonym terminie.

VI. Załączniki

 1. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia: Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych
 2. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia: Opis przedmiotu konsultacji
 3. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia: Syntetyczny spis zagadnień podlegających wstępnym konsultacjom rynkowym
 4. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia: Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załączniki do pobrania dostępne są na stronie BIP Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

załączniki tutaj


Informacja o wyborze Wykonawcy na przedsięwzięcie: 4/2021 Dostawa oleju napędowego

                                                                                                                                                                                      Aleksandrów Kuj., dn.31.08.2021r.

                                                                                           INFORMACJA O WYBORZE

Wykonawcy na przedsięwzięcie p.n.:

,,4/2021 Dostawa oleju napędowego”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Świstucha 5 informuje , że oferta Wykonawcy :

PETROKAN PALIWA Sp. z o.o.; Al. Chopina 2/4; 87-800 Włocławek

Spełnia wymogi formalne stawiane przez Zamawiającego , zgodnie ze Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe

oraz złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

                                                                                                                                                                        PREZES ZARZĄDU
                                                                                                                                                           mgr Magdalena Kiciak-Kucharska 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego CN 2710 19 43 w ilości około 24 tys. litrów

                                                                                                                                                                                                Aleksandrów Kuj., dn. 13.08.2021r.

                                                                                                                  O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Świstucha 5

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54/ 282 22 27 , fax: 54/282 22 27

e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com

ogłasza przetarg nieograniczony

SEKTOROWY

na dostawę  :

oleju napędowego CN 2710 19 43 w ilości około 24 tys. litrów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych , częściowych oraz wariantowych.

Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 01.09.2022r.

 Minimalne indywidualne dostawy kształtują się w wielkości od 1800 litrów do 2000 litrów w zależności od potrzeb.

Miejsce realizacji zamówienia : olej dostarczany jest do siedziby Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty : cena ofertowa brutto.

Warunki Zamówienia : formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty

można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Spółki , lub pobrać w formie

elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego www.ecopec.pl

Wadium : 2 500,00zł ( dwa tysiące pięćset złotych)

Miejsce i termin składania ofert : sekretariat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Świstucha 5, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski  do godziny 12:00  w dniu 30.08.2021r.

Miejsce i termin otwarcia ofert : Siedziba Spółki przy ul. Świstucha 5

87 – 700 Aleksandrów Kujawski w dniu 30.08.2021r. o godzinie 12:15.

Osoby upoważnione do kontaktu z Dostawcami : Romuald Jastrzębski, telefon 54 282 22 27

e-mail : pec.aleksandrow@gmail.com

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają wymogi określone w SIWZ.

Udzielanie wyjaśnień zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim ul. Świstucha 5

Załączniki do pobrania dostępne są na stronie BIP Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. : 

http://www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net/?bip=1&cid=1167&bsc=N

                                                                                                                                              PREZES ZARZĄDU 

                                                                                                                                    mgr Magdalena Kiciak-Kucharska 


Informacja o wyborze wykonawcy na przedsięwzięcie - 3/2021 ,, Dostawa oleju opałowego lekkiego''

                                                                                                                                                                                         Aleksandrów Kuj., dn.12.08.2021r.

INFORMACJA O WYBORZE

Wykonawcy na przedsięwzięcie p.n.:

,,3/2021 Dostawa oleju opałowego lekkiego”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Świstucha 5 informuje , że oferta Wykonawcy :

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o.; ul. Warszawska 58; 62-610 Sompolno

Spełnia wymogi formalne stawiane przez Zamawiającego , zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe oraz złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

                                                                                                                                                                                         PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                                                                                                                                                            mgr Magdalena Kiciak-Kucharska


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego PN-C-96024 LEKKI L-1 w ilości około 80 tys. litrów

                                                                                                                                                                                                   Aleksandrów Kuj., dn. 29.07.2021r.

                                                                                                   O G Ł O S Z E N I E                        

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Świstucha 5

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

                                                                                                      tel. 54/ 282 22 27 , fax: 54/282 22 27

e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com

ogłasza przetarg nieograniczony

SEKTOROWY

na dostawę  :

oleju opałowego lekkiego PN-C-96024 LEKKI L-1 w ilości około 80tys. litrów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych , częściowych oraz wariantowych.

Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 01.09.2022r.

 Minimalne indywidualne dostawy kształtują się w wielkości od 10000 litrów do 15000 litrów w zależności od potrzeb.

Miejsce realizacji zamówienia : olej dostarczany jest do trzech lokalnych kotłowni znajdujących

się w promieniu 3 km. od siedziby Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty : cena ofertowa brutto.

Warunki Zamówienia : formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty

można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Spółki , lub pobrać w formie

elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego www.ecopec.pl

Wadium : 4 000,00zł ( cztery tysiące złotych)

Miejsce i termin składania ofert : sekretariat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Świstucha 5 87 – 700 Aleksandrów Kujawski  do godziny 1200  w dniu 12.08.2021r.

Miejsce i termin otwarcia ofert : Siedziba Spółki przy ul. Świstucha 5

87 – 700 Aleksandrów Kujawski w dniu 12.08.2021r. o godzinie 1215.

Osoby upoważnione do kontaktu z Dostawcami : Romuald Jastrzębski, telefon 54 282 22 27

e-mail : pec.aleksandrow@gmail.com

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają wymogi określone w SIWZ.

Udzielanie wyjaśnień zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim ul. Świstucha 5

Załączniki do pobrania dostępne są na stronie BIP Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. : 

http://www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net/?bip=1&cid=1167&bsc=N

                                                                                                                                                                          Prezes Zarządu 

                                                                                                                                                             mgr Magdalena Kiciak-Kucharska 


Mieszkańcy miasta Aleksandrowa Kujawskiego

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie infomujemy, że od 1 kwietnia 2021r. PEC Sp. z o.o. rozpoczęło pracę w zakresie odbioru odpadów komunalnych wszystkich frakcji na terenie miasta w godzinach od 6:00 do 19:00. Wobec powyższej sytuacji proszę o współpracę i wyrozumiałość.

                                                                                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                        Prezes Zarządu 

                                                                                                                                           mgr Magdalena Kiciak-Kucharska 


!

Drodzy Mieszkańcy miasta Aleksandrowa Kujawskiego,

Od miesiąca października 2019 roku nasza firma EcoPec rozpoczęła działalność odbierania odpadów komunalnych od gospodarstw domowych oraz wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta. 

Dokładamy wszelkich starań, żeby nasze miasto było zadbane, czyste a przede wszystkim aby śmieci nie gromadziły się w dużych ilościach. 

Jednak ostatnimi czasy zaistniała sytuacja zaczęła nas niepokoić.  W boksach przy wspólnotach coraz częściej są porozrzucane śmieci zamiast być w workach w koszach lub przy koszach (jeśli już się do nich nie mieszczą). Bardzo utrudnia to pracę naszym pracownikom, ponieważ uporządkowanie  pozbieranie i segregacja pojedynczych śmieci jest bardzo czasochłonna.

Dlatego zwracamy się do Was z ogromną prośbą !!!! Wspólnie dbajmy o nasze otoczenie, a będzie to korzystne i dla Was mieszkańców i dla naszej firmy wraz z pracownikami. 

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć, aby pokazać wam jak poważny jest problem. 

                  

                                           


Aplikacja mobilna Eco Pec Aleksandrów Kujawski

Zachęcamy do pobrania naszej mobilnej aplikacji ECO PEC do pobrania w Sklepie Play (system Android) oraz Sklepie App Store (sytem IOS) 

Lub poprzez zeskanowanie telefonem kodu QR zawierającego link do instalacji aplikacji. 

APLIKACJA OPRÓCZ  AKTUALNEGO HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW POMAGA W POPRAWNEJ SELEKCJI ŚMIECI

ZA POMOCĄ GRAFICZNEJ LUB TEKSTOWEJ WYSZUKIWARKI ODPADÓW