Aktualności

INFORMACJA

W dniu 09.06.2023 r.  BIURO Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim będzie nieczynne !!!


OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”

Aleksandrów Kujawski, 7 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

„Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”

postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego

I. Nazwa i adres Zamawiającego

W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Świstucha 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel: (54) 282-22-27

e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com

Adres BIP: http://www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net/

NIP: 891-14-65-883

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 1.411.000 zł

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Romuald Jastrzębski

Tel. 54 282 22 27

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”.

II. Podstawa prawna

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego.

III. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przeprowadzenie dekarbonizacji oraz poprawa efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”.
 2.  Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania o zawarcie umowy w związku z realizacją zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie dekarbonizacji oraz poprawa efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”. Przedmiotem konsultacji jest stworzenie opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych zapisów umowy oraz uszczegółowienie warunków udziału w postępowaniu.
 3. Celem wstępnych konsultacji rynkowych będzie skorzystanie z wiedzy oraz doświadczenia firm wdrażających rozwiązania z zakresu dekarbonizacji i poprawy efektywności energetycznej w komunalnych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w celu uszczegółowienia zapisów w przygotowywanym przedmiocie zamówienia, a także pozyskanie informacji dotyczących:
  1. opisu przedmiotu zamówienia;
  2. modeli finansowania inwestycji;
  3. zapisów projektu umowy;
  4. warunków udziału w postępowaniu;
  5. kryteriów oceny ofert;
  6. terminu niezbędnego na realizację zamówienia;
  7. zakresu dokumentacji projektowej;
  8. doświadczenia i zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
  9. dokumentacji niezbędnej do opisu przedmiotu zamówienia;
  10. określenia form finansowania.

Opis przedmiotu konsultacji został przedstawiony w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 1. Wynikiem wstępnych konsultacji rynkowych ma być m. in.: badanie możliwego modelu wdrożenia dekarbonizacji i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Przedmiotowe badanie rynku ma udzielić wyczerpującej informacji dotyczącej:
  1. Możliwości techniczne i technologiczne do realizacji przedmiotu zamówienia, propozycje dotyczące aktualnych ustaleń Zamawiającego;
  2. Szacowanego budżetu realizacji inwestycji;
  3. Warunków jakie powinien spełnić Wykonawca;
  4. Możliwych sposobów finansowania przedmiotu zamówienia;
  5. Ustalenia możliwych istotnych warunków biznesowych i istotnych postanowień umownych.

IV. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 1. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone będą zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych " pn.: „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie:
  1. zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
  2. dokumentu/tów poświadczającego/cych należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu;
  3. pełnomocnictwa do podpisania/złożenia zgłoszenia – jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
 3. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych". Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
 4. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone będą osobiście w siedzibie Zamawiającego, odrębnie z każdym podmiotem zaproszonym. Zamawiający w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza możliwość przeprowadzenia konsultacji za pomocą innych form komunikacji bezpośredniej (np. telekonferencja, komunikatory internetowe). O proponowanym terminie spotkania każdy podmiot zakwalifikowany poinformowany będzie w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku, z wyprzedzeniem minimum czterech dni roboczych.
 5. Za udział we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty do niego zakwalifikowane nie otrzymują wynagrodzenia.
 6. Przystąpienie zakwalifikowanego podmiotu do wstępnych konsultacji rynkowych jest równoznaczne z udzieleniem przez niego bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji zamówienia. Jest zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika wstępnych konsultacji rynkowych, że wykorzystanie utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 7. Podmioty biorące udział we wstępnych konsultacjach rynkowych, z chwilą przekazania materiałów stanowiących utwór, przenoszą na Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim autorskie prawa majątkowe do ww. materiałów, w tym w zakresie umożliwiającym Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim wykorzystywanie rozwiązań stanowiących przedmiot praw autorskich w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opracowania SWZ oraz projektu umowy, na niżej wskazanych polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworów, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
 9. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest do: 1 miesiąca od daty zamieszczenia niniejszej Informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

V. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

 1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych" pn.: „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi niniejszym Ogłoszeniem.
 2. Zgłoszenia można składać: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pec.aleksandrow@gmail.com
 3. Zgłoszenie należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie pisemnej w formie skanu.
 4. Termin składania zgłoszeń: 15.04.2022 r. do godz. 16:00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego (zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych), termin składania zgłoszeń nie może być krótszy niż 7 dni od publikacji Ogłoszenia.
 5. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych na każdym ich etapie bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do wstępnych konsultacji rynkowych podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w konsultacjach po wyznaczonym terminie.

VI. Załączniki

 1. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia: Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych
 2. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia: Opis przedmiotu konsultacji
 3. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia: Syntetyczny spis zagadnień podlegających wstępnym konsultacjom rynkowym
 4. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia: Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załączniki do pobrania dostępne są na stronie BIP Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

załączniki tutaj


Informacja o wyborze Wykonawcy na przedsięwzięcie: 4/2021 Dostawa oleju napędowego

                                                                                                                                                                                      Aleksandrów Kuj., dn.31.08.2021r.

                                                                                           INFORMACJA O WYBORZE

Wykonawcy na przedsięwzięcie p.n.:

,,4/2021 Dostawa oleju napędowego”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Świstucha 5 informuje , że oferta Wykonawcy :

PETROKAN PALIWA Sp. z o.o.; Al. Chopina 2/4; 87-800 Włocławek

Spełnia wymogi formalne stawiane przez Zamawiającego , zgodnie ze Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe

oraz złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

                                                                                                                                                                        PREZES ZARZĄDU
                                                                                                                                                           mgr Magdalena Kiciak-Kucharska 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego CN 2710 19 43 w ilości około 24 tys. litrów

                                                                                                                                                                                                Aleksandrów Kuj., dn. 13.08.2021r.

                                                                                                                  O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Świstucha 5

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54/ 282 22 27 , fax: 54/282 22 27

e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com

ogłasza przetarg nieograniczony

SEKTOROWY

na dostawę  :

oleju napędowego CN 2710 19 43 w ilości około 24 tys. litrów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych , częściowych oraz wariantowych.

Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 01.09.2022r.

 Minimalne indywidualne dostawy kształtują się w wielkości od 1800 litrów do 2000 litrów w zależności od potrzeb.

Miejsce realizacji zamówienia : olej dostarczany jest do siedziby Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty : cena ofertowa brutto.

Warunki Zamówienia : formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty

można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Spółki , lub pobrać w formie

elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego www.ecopec.pl

Wadium : 2 500,00zł ( dwa tysiące pięćset złotych)

Miejsce i termin składania ofert : sekretariat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Świstucha 5, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski  do godziny 12:00  w dniu 30.08.2021r.

Miejsce i termin otwarcia ofert : Siedziba Spółki przy ul. Świstucha 5

87 – 700 Aleksandrów Kujawski w dniu 30.08.2021r. o godzinie 12:15.

Osoby upoważnione do kontaktu z Dostawcami : Romuald Jastrzębski, telefon 54 282 22 27

e-mail : pec.aleksandrow@gmail.com

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają wymogi określone w SIWZ.

Udzielanie wyjaśnień zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim ul. Świstucha 5

Załączniki do pobrania dostępne są na stronie BIP Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. : 

http://www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net/?bip=1&cid=1167&bsc=N

                                                                                                                                              PREZES ZARZĄDU 

                                                                                                                                    mgr Magdalena Kiciak-Kucharska 


Informacja o wyborze wykonawcy na przedsięwzięcie - 3/2021 ,, Dostawa oleju opałowego lekkiego''

                                                                                                                                                                                         Aleksandrów Kuj., dn.12.08.2021r.

INFORMACJA O WYBORZE

Wykonawcy na przedsięwzięcie p.n.:

,,3/2021 Dostawa oleju opałowego lekkiego”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Świstucha 5 informuje , że oferta Wykonawcy :

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o.; ul. Warszawska 58; 62-610 Sompolno

Spełnia wymogi formalne stawiane przez Zamawiającego , zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe oraz złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

                                                                                                                                                                                         PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                                                                                                                                                            mgr Magdalena Kiciak-Kucharska


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego PN-C-96024 LEKKI L-1 w ilości około 80 tys. litrów

                                                                                                                                                                                                   Aleksandrów Kuj., dn. 29.07.2021r.

                                                                                                   O G Ł O S Z E N I E                        

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Świstucha 5

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

                                                                                                      tel. 54/ 282 22 27 , fax: 54/282 22 27

e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com

ogłasza przetarg nieograniczony

SEKTOROWY

na dostawę  :

oleju opałowego lekkiego PN-C-96024 LEKKI L-1 w ilości około 80tys. litrów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych , częściowych oraz wariantowych.

Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 01.09.2022r.

 Minimalne indywidualne dostawy kształtują się w wielkości od 10000 litrów do 15000 litrów w zależności od potrzeb.

Miejsce realizacji zamówienia : olej dostarczany jest do trzech lokalnych kotłowni znajdujących

się w promieniu 3 km. od siedziby Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty : cena ofertowa brutto.

Warunki Zamówienia : formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty

można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Spółki , lub pobrać w formie

elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego www.ecopec.pl

Wadium : 4 000,00zł ( cztery tysiące złotych)

Miejsce i termin składania ofert : sekretariat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Świstucha 5 87 – 700 Aleksandrów Kujawski  do godziny 1200  w dniu 12.08.2021r.

Miejsce i termin otwarcia ofert : Siedziba Spółki przy ul. Świstucha 5

87 – 700 Aleksandrów Kujawski w dniu 12.08.2021r. o godzinie 1215.

Osoby upoważnione do kontaktu z Dostawcami : Romuald Jastrzębski, telefon 54 282 22 27

e-mail : pec.aleksandrow@gmail.com

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają wymogi określone w SIWZ.

Udzielanie wyjaśnień zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim ul. Świstucha 5

Załączniki do pobrania dostępne są na stronie BIP Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. : 

http://www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net/?bip=1&cid=1167&bsc=N

                                                                                                                                                                          Prezes Zarządu 

                                                                                                                                                             mgr Magdalena Kiciak-Kucharska 


Mieszkańcy miasta Aleksandrowa Kujawskiego

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie infomujemy, że od 1 kwietnia 2021r. PEC Sp. z o.o. rozpoczęło pracę w zakresie odbioru odpadów komunalnych wszystkich frakcji na terenie miasta w godzinach od 6:00 do 19:00. Wobec powyższej sytuacji proszę o współpracę i wyrozumiałość.

                                                                                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                        Prezes Zarządu 

                                                                                                                                           mgr Magdalena Kiciak-Kucharska 


!

Drodzy Mieszkańcy miasta Aleksandrowa Kujawskiego,

Od miesiąca października 2019 roku nasza firma EcoPec rozpoczęła działalność odbierania odpadów komunalnych od gospodarstw domowych oraz wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta. 

Dokładamy wszelkich starań, żeby nasze miasto było zadbane, czyste a przede wszystkim aby śmieci nie gromadziły się w dużych ilościach. 

Jednak ostatnimi czasy zaistniała sytuacja zaczęła nas niepokoić.  W boksach przy wspólnotach coraz częściej są porozrzucane śmieci zamiast być w workach w koszach lub przy koszach (jeśli już się do nich nie mieszczą). Bardzo utrudnia to pracę naszym pracownikom, ponieważ uporządkowanie  pozbieranie i segregacja pojedynczych śmieci jest bardzo czasochłonna.

Dlatego zwracamy się do Was z ogromną prośbą !!!! Wspólnie dbajmy o nasze otoczenie, a będzie to korzystne i dla Was mieszkańców i dla naszej firmy wraz z pracownikami. 

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć, aby pokazać wam jak poważny jest problem. 

                  

                                           


Aplikacja mobilna Eco Pec Aleksandrów Kujawski

Zachęcamy do pobrania naszej mobilnej aplikacji ECO PEC do pobrania w Sklepie Play (system Android) oraz Sklepie App Store (sytem IOS) 

Lub poprzez zeskanowanie telefonem kodu QR zawierającego link do instalacji aplikacji. 

APLIKACJA OPRÓCZ  AKTUALNEGO HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW POMAGA W POPRAWNEJ SELEKCJI ŚMIECI

ZA POMOCĄ GRAFICZNEJ LUB TEKSTOWEJ WYSZUKIWARKI ODPADÓW