Ogłoszenia

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                Aleksandrów Kuj., dn. 19.08.2022r.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE-

NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ

MIAŁU WĘGLOWEGO M II W ILOŚCI 2500Mg

POSTĘPOWANIE OZNACZONE ZNAKIEM

,,1/2022 dostawa miału węglowego M II”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

przeprowadziło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe – oznaczone znakiem ,,1/2022 dostawa miału węglowego M II „.

W dniu 19.08.2022r. o godzinie 12:15 nastąpiło otwarcie ofert przez komisję przetargową.

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem PREZESA nr 8/2022

z dn.16.08.2022r.

Skład Komisji :

 1. Romuald Jastrzębski – przewodniczący
 2. Sławomir Kowalski – z-ca przewodniczącego
 3. Beata Kociołowicz– członek

Po otwarciu ofert i weryfikacji dokumentów Dostawców biorących udział w przetargu

 Komisja stwierdza, że:

P.P.H.U.,,FACTUM” Spółka z o.o.

 85-082 Bydgoszcz , ul. Zygmunta Augusta 5/3 spełnia wymogi formalne stawiane przez

 zamawiającego , zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą

przetargu oraz złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową :

cena brutto za miał węglowy 2521,50 zł/tona, cena brutto za ekomiał węglowy

3075,00 zł/tona

Oferenci biorący udział w przetargu :

                                                                                             Cena brutto 1 tony                    

                       miału węglowego/ekomiału                            

 1. ,,WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

85-085 Bydgoszcz                                                     3062,70 zł / 3677,70 zł                                             

 1. P.P.H.U. ,,FACTUM” Sp. z o.o.                                          

ul. Zygmunta Augusta 5/3

            85-082 Bydgoszcz                                                     2521,50 zł / 3075,00 zł         

KAŻDA Z OFERT PRZEKRACZA KWOTĘ PRZEZNACZONĄ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.             NA SFINANSOWANIE W/W ZAMÓWIENIA.

                                              

Aleksandrów Kuj., dnia 15.07.2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Świstucha 5

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54/ 282 22 27

e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com

ogłasza przetarg nieograniczony

SEKTOROWY

na dostawę opału :

miał M II klasy 22.15.06 w typie 31.2 do 32.1 PN-82/G-97002 w ilości 2200 ton oraz ekomiału typ 31 w ilości 300 ton.

zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych , częściowych oraz wariantowych.

Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 01.09.2023r.- partiami w ilościach zgodnych

z  każdorazowym zamówieniem Odbiorcy .  Zamówienie dostarczane będzie Dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem w formie pisemnej.

Miejsce realizacji zamówienia : plac składowy przy kotłowni  PEC Aleksandrów Kujawski ul. Świstucha 5

Kryterium wyboru oferty : cena ofertowa brutto.

Warunki Zamówienia :SIWZ, formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Spółki , lub pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net

Wadium : 20 000,00zł

Miejsce i termin składania ofert : sekretariat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Świstucha 5  87 – 700 Aleksandrów Kujawski  do godz.1200 w dniu 19.08.2022r.

Miejsce i termin otwarcia ofert : Siedziba Spółki przy ul. Świstucha 5

87 – 700 Aleksandrów Kujawski w dniu 19.08.2022r.  o godz. 1215.

Osoby upoważnione do kontaktu z Dostawcami : Romuald Jastrzębski, Robert Jętczak

 tel. 54 282 22 27

e-mail : pec.aleksandrow@gmail.com

 

 W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają wymogi określone w SIWZ.

 Udzielanie wyjaśnień zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane              przez  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kuj. ul. Świstucha 5

Zgodnie z art.138 a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ,, Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) cytowanej ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień sektorowych na dostawy paliw (opału) do wytwarzania energii Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu przed terminem składania ofert, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia postępowania przetargowego bez wyboru  którejkolwiek oferty lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania

( również po jego zakończeniu ) bez podania przyczyn.

                                                                                                                                                                                                                     

Aleksandrów Kujawski, 20 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

„Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim informuje o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.

 1. Informacje o Zamawiającym

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Świstucha 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel: (54) 282-22-27

e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com

Adres BIP: http://www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net/

NIP: 891-14-65-883

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 1.411.000 zł

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Romuald Jastrzębski

Tel. (54) 282-22-27

e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com

 1. Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych

Celem wstępnych konsultacji rynkowych było skorzystanie z wiedzy oraz doświadczenia firm wdrażających rozwiązania z zakresu dekarbonizacji i poprawy efektywności energetycznej w komunalnych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w celu uszczegółowienia zapisów w przygotowywanym przedmiocie zamówienia, a także pozyskanie informacji dotyczących:

a.  opisu przedmiotu zamówienia;

b.  modeli finansowania inwestycji;

c.   zapisów projektu umowy;

d.  warunków udziału w postępowaniu;

e.  kryteriów oceny ofert;

f.   terminu niezbędnego na realizację zamówienia;

g.  zakresu dokumentacji projektowej;

h.  doświadczenia i zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

i.    dokumentacji niezbędnej do opisu przedmiotu zamówienia;

j.    określenia form finansowania.

 1. Publikacja ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy mogli zapoznać się z przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych – wstępne założenia dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:

 1. Wykonawcy, którzy wzięli udział we wstępnych konsultacjach rynkowych:

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

NIP Wykonawcy

GETEC Polska sp. z o.o.

ul. Korytkowska14

62-700 Turek

668-19-71-830

 1. Przebieg wstępnych konsultacji rynkowych

Konsultacje rynkowe przeprowadzone w dniu 29 kwietnia 2022 r. przebiegły zgodnie z następującym harmonogramem:

Lp.

Opis

Harmonogram godzinowy

1.

- Rozpoczęcie spotkania

- Przedstawienie agendy spotkania

- Omówienie punktów przedstawionych w syntetycznym spisie zagadnień

11:30 - 15:00

2.

Wizja lokalna w terenie:

- Kotłownia Centralna

- Kotłownia Parkowa (rozważane miejsce budowy)

- Kotłownia Narutowicza

15:00 – 16:00

3.

Podsumowanie i zakończenie konsultacji

16:00 – 16:15

 1. Efekty wstępnych konsultacji rynkowych

Konsultacje rynkowe przyczyniły się do pozyskania przez Zamawiającego wiedzy w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia a także wyboru trybu ogłoszenia postępowania na Wybór wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Efektem wstępnych konsultacji rynkowych było omówienie:

 • Zakresu robót i treść Opisu Przedmiotu Zamówienia;
 • Modelu finansowania inwestycji;
 • Istotnych postanowień umowy;
 • Niezbędnej dokumentacja techniczna, którą przedstawi Zamawiający;
 • Warunki udziału w postępowaniu;
 • Kryteria oceny ofert;
 • Doświadczenie Wykonawcy;
 • Terminy w postępowaniu i realizacji zamówienia.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim dziękuje wszystkim firmom, które zdecydowały się na udział we wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących dekarbonizacji oraz poprawy efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa.

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Aleksandrów Kujawski, 7 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

„Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”

postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego

I. Nazwa i adres Zamawiającego

W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Świstucha 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel: (54) 282-22-27

e-mail: pec.aleksandrow@gmail.com

Adres BIP: http://www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net/

NIP: 891-14-65-883

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 1.411.000 zł

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Romuald Jastrzębski

Tel. 54 282 22 27

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”.

II. Podstawa prawna

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego.

III. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przeprowadzenie dekarbonizacji oraz poprawa efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”.
 2.  Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania o zawarcie umowy w związku z realizacją zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie dekarbonizacji oraz poprawa efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa”. Przedmiotem konsultacji jest stworzenie opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych zapisów umowy oraz uszczegółowienie warunków udziału w postępowaniu.
 3. Celem wstępnych konsultacji rynkowych będzie skorzystanie z wiedzy oraz doświadczenia firm wdrażających rozwiązania z zakresu dekarbonizacji i poprawy efektywności energetycznej w komunalnych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w celu uszczegółowienia zapisów w przygotowywanym przedmiocie zamówienia, a także pozyskanie informacji dotyczących:
  1. opisu przedmiotu zamówienia;
  2. modeli finansowania inwestycji;
  3. zapisów projektu umowy;
  4. warunków udziału w postępowaniu;
  5. kryteriów oceny ofert;
  6. terminu niezbędnego na realizację zamówienia;
  7. zakresu dokumentacji projektowej;
  8. doświadczenia i zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
  9. dokumentacji niezbędnej do opisu przedmiotu zamówienia;
  10. określenia form finansowania.

Opis przedmiotu konsultacji został przedstawiony w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 1. Wynikiem wstępnych konsultacji rynkowych ma być m. in.: badanie możliwego modelu wdrożenia dekarbonizacji i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Przedmiotowe badanie rynku ma udzielić wyczerpującej informacji dotyczącej:
  1. Możliwości techniczne i technologiczne do realizacji przedmiotu zamówienia, propozycje dotyczące aktualnych ustaleń Zamawiającego;
  2. Szacowanego budżetu realizacji inwestycji;
  3. Warunków jakie powinien spełnić Wykonawca;
  4. Możliwych sposobów finansowania przedmiotu zamówienia;
  5. Ustalenia możliwych istotnych warunków biznesowych i istotnych postanowień umownych.

IV. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 1. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone będą zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych " pn.: „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie:
  1. zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
  2. dokumentu/tów poświadczającego/cych należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu;
  3. pełnomocnictwa do podpisania/złożenia zgłoszenia – jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
 3. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych". Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
 4. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone będą osobiście w siedzibie Zamawiającego, odrębnie z każdym podmiotem zaproszonym. Zamawiający w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza możliwość przeprowadzenia konsultacji za pomocą innych form komunikacji bezpośredniej (np. telekonferencja, komunikatory internetowe). O proponowanym terminie spotkania każdy podmiot zakwalifikowany poinformowany będzie w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku, z wyprzedzeniem minimum czterech dni roboczych.
 5. Za udział we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty do niego zakwalifikowane nie otrzymują wynagrodzenia.
 6. Przystąpienie zakwalifikowanego podmiotu do wstępnych konsultacji rynkowych jest równoznaczne z udzieleniem przez niego bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji zamówienia. Jest zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika wstępnych konsultacji rynkowych, że wykorzystanie utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 7. Podmioty biorące udział we wstępnych konsultacjach rynkowych, z chwilą przekazania materiałów stanowiących utwór, przenoszą na Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim autorskie prawa majątkowe do ww. materiałów, w tym w zakresie umożliwiającym Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim wykorzystywanie rozwiązań stanowiących przedmiot praw autorskich w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opracowania SWZ oraz projektu umowy, na niżej wskazanych polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworów, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
 9. Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest do: 1 miesiąca od daty zamieszczenia niniejszej Informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

V. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

 1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych" pn.: „Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi niniejszym Ogłoszeniem.
 2. Zgłoszenia można składać: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pec.aleksandrow@gmail.com
 3. Zgłoszenie należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie pisemnej w formie skanu.
 4. Termin składania zgłoszeń: 15.04.2022 r. do godz. 16:00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego (zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych), termin składania zgłoszeń nie może być krótszy niż 7 dni od publikacji Ogłoszenia.
 5. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych na każdym ich etapie bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do wstępnych konsultacji rynkowych podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w konsultacjach po wyznaczonym terminie.

VI. Załączniki

 1. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia: Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych
 2. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia: Opis przedmiotu konsultacji
 3. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia: Syntetyczny spis zagadnień podlegających wstępnym konsultacjom rynkowym
 4. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia: Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załączniki do pobrania dostępne są na stronie BIP Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. : 

załączniki tutaj